Škola
Aktuality
Zborovňa
Žiaci
Práce žiakov
Naša škola v médiách

Maturita
Absolventi

Výchovný poradca
Archív

Kabinet - MAT-API-ENV
Kabinet - Odb. predmety
Kabinet - CUJ
Kabinet - SJL
Kabinet - TEV

Ponuka kurzov

Rozvrh hodín
Zastupovanie
Elektronická žiacka knižka


 
 


Voľné pracovné miesta

naša škola na:


 Školský rok 2014/2015 Profil absolventa  Učebné plány História budovy Fotogaléria 
19. veľtrh cvičných firiem a 7. kontraktačný deň v Žiari nad Hronom
Dňa 31. marca 2015 sa v priestoroch Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom konal v poradí už 19. regionálny veľtrh cvičných firiem a súčasne 7. kontraktačný deň pre cvičné firmy z Banskobystrického, Žilinského a Trenčianskeho kraja.
Prvé cvičné firmy začali prichádzať na miesto konania veľtrhu už krátko po siedmej hodine ráno. Čoskoro sa výstavné priestory začali zapĺňať a všade vládol čulý ruch. Jednotlivé cvičné firmy začali pripravovať svoje stánky. Každá cvičná firma chcela návštevníkov zaujať pestrosťou, originalitou a výtvarným riešením svojho stánku, s cieľom prilákať čo najviac kupujúcich, uzavrieť čo najviac lukratívnych obchodov. 
Pred deviatou hodinou  už boli takmer všetky z 29 stánkov pripravené a zamestnanci cvičných firiem očakávali svojich prvých návštevníkov. Popri 3 cvičných firmách zo Súkromnej obchodnej akadémie v Žiari nad Hronom pozvanie na veľtrh prijali cvičné firmy z OA Banská Bystrica, z SOŠ informačných technológií Banská Bystrica, z Technickej akadémie Zvolen,  z SOŠ Banská Štiavnica, SOŠ Žarnovica, SŠ Handlová, SŠ Modrý Kameň, OA Nitra, OA Levice, OA Hlohovec, OA Topoľčany, SŠ – OA Šaľa, SOŠ obchodu a služieb Zlaté Moravce, zo Súkromnej SOŠ technickej Žiar nad Hronom, po prvý krát sme privítali zástupcu OA M. Hodžu Trenčín - cvičnú firmu  QualCore a zástupcu Súkromnej SOŠ SD Jednota Šamorín – cvičnú firmu CK Family Time.
Veľmi ma teší, že sme mohli privítať aj vzácnu návštevu z Bratislavy – Ing. Martina Vojtka s jeho tímom zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Ing. Ľudmilu Velichovú, PhD., vedúcu detašovaného pracoviska Slovenského centra cvičných firiem na Katedre pedagogiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity a Ing. Oľgu Budinskú, redaktorku z ekonomickej redakcie vydavateľstva Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá. Na veľtrh zavítali aj zástupcovia médií – Mestskej televízie ATV. Video z veľtrhu si verejnosť môže pozrieť na internetovom portáli Mestskej televízie ATV.
Krátko po deviatej hodine nasledovalo slávnostné otvorenie. Po príhovore riaditeľky Súkromnej obchodnej akadémie Mgr. Heleny Halovej nasledoval kultúrny program, v ktorom sa popri žiakoch Súkromnej obchodnej akadémie v Žiari nad Hronom predstavili aj členovia Karate klubu MŠK Žiar nad Hronom, tanečná skupina z Hodruše-Hámrov či brušná tanečnica Adriana.
Potom už naplno prepuklo obchodovanie. Mladí ľudia, reprezentujúci svoje cvičné firmy sa nenechali zahanbiť a počínali si ako skúsení a ostrieľaní obchodníci. Každá cvičná firma mala vytvorený dostatočný priestor na prezentáciu svojej ponuky a na uzatvorenie čo najväčšieho počtu obchodov, čo bolo hlavným cieľom tohto podujatia. Ich počínanie pozorne sledovala nielen hodnotiaca porota, ktorá hodnotila úroveň jednotlivých stánkov a posudzovala kvalitu a odbornú úroveň katalógov, ale aj vzácni hostia z Bratislavy. Okrem cien za 1., 2. a 3. miesto v každej kategórii sa súťažilo totiž aj o špeciálne ceny – Cenu Ekonomickej univerzity v Bratislave a Cenu vydavateľstva Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá v Bratislave. Súťaž o NAJ... slogan, NAJ... elektronickú prezentáciu a NAJ... logo bola vyhodnotená pred konaním veľtrhu, zúčastnené cvičné firmy posielali svoje súťažné návrhy elektronickou alebo klasickou poštou. Do súťaže sa zapojilo 27 cvičných firiem, väčšinou vo všetkých troch súťažných kategóriách.
Výsledky jednotlivých súťaží a udelené špeciálne ceny sú uvedené v nasledujúcej výsledkovej listine.
Výsledková listina 19. veľtrhu cvičných firiem v Žiari nad Hronom
Súťažná kategória
Poradie
Cvičná firma
NAJ... logo
1. miesto
Art4you, SOŠ Žarnovica
2. miesto
HappyMilk, SOA Žiar nad Hronom
3. miesto
OmegaLang, SŠ Modrý Kameň
NAJ... slogan
1. miesto
QualCore, OA Trenčín
2. miesto
JEWEL, SŠ Handlová
3. miesto
CK Family Time, Súkromná SOŠ SD Jednota Šamorín
NAJ ... katalóg
1. miesto
KOMBI, OA Banská Bystrica
2. miesto
Home Design, SŠ Modrý Kameň
3. miesto
Tasty Morning, OA Topoľčany
NAJ ... elektronická prezentácia
1. miesto
KOREX, SOŠ obchodu a služieb Zlaté Moravce
2. miesto
TopGift & Photo, SOA Žiar nad Hronom
3. miesto
Anjelské bohyne, SOŠ Banská Štiavnica
NAJ ... stánok
1. miesto
Profi Garden, SOA Žiar nad Hronom
2. miesto
Včielka, OA Banská Bystrica
3. miesto
Fit & Coffee, SŠ – OA Šaľa
Cena Ekonomickej univerzity
LURY13, OA Nitra
Cena vydavateľstva 
SPN – Mladé letá
All for petts, OA Hlohovec
PLASTKO, Súkromná SOŠ technická Žiar nad Hronom
Aj keď ocenené boli len tri cvičné firmy z každej súťažnej kategórie, víťazmi sa stali všetci účastníci. Zanietením pre prácu, snahou o čo najpútavejšiu a najoriginálnejšiu výzdobu stánku, obsahom a grafickou úpravou katalógu, či profesionálnym prístupom voči každému zákazníkovi, ktorý navštívil ich stánok.
Ak sa čitatelia týchto riadkov chcú aj vizuálne zoznámiť s podobou jednotlivých výstavných stánkov, majú túto možnosť v priloženej fotogalérii.   
Na záver vyslovujem poďakovanie Združeniu rodičov pri Súkromnej obchodnej akadémii v Žiari nad Hronom, ktoré zo svojich finančných prostriedkov poskytlo sponzorský príspevok na 19. veľtrh cvičných firiem a 7. kontraktačný deň v Žiari nad Hronom.
Ing. Oľga Ďuricová
koordinátor pre prácu cvičných firiem