Škola
Aktuality
Zborovňa
Žiaci
Naša škola v médiách

Maturita
Absolventi

Výchovný poradca
Archív

Kabinet - MAT-API-ENV
Kabinet - Odb. predmety
Kabinet - CUJ
Kabinet - SJL
Kabinet - TEV

Ponuka kurzov

Rozvrh hodín
Zastupovanie
Elektronická žiacka knižka


 
 


Voľné pracovné miesta

naša škola na:


 Školský rok 2018/2019 Profil absolventa  Učebné plány História budovy Fotogaléria 
23. veľtrh cvičných firiem a 11. kontraktačný deň v Žiari nad Hronom
3. apríla 2019 sa v priestoroch  Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom konal už 23. regionálny veľtrh cvičných firiem a súčasne 11. kontraktačný deň pre cvičné firmy stredoslovenského regiónu.
Tento rok prijalo pozvanie 25 cvičných firiem z 18 škôl Banskobystrického, Košického, Nitrianskeho a Trnavského kraja. Popri jednej cvičnej firme zo Súkromnej obchodnej akadémie v Žiari nad Hronom pozvanie na veľtrh a kontraktačný deň prijali cvičné firmy, ktoré sú pravidelnými účastníkmi tohto podujatia, ale aj zo škôl, ktoré sa veľtrhu zúčastňujú len v ostatných rokoch  - z OA Banská Bystrica, OA  Nitra, OA Sereď, OA Topoľčany, OA Košice, z SOŠ obchodu a služieb Zlaté Moravce, SŠ Modrý Kameň, OA Hlohovec zo SOŠ informačných technológií Banská Bystrica, SOŠ služieb a lesníctva Banská Štiavnica, SOŠ Žarnovica, SŠ-OA Detva, SOŠ obchodu a služieb Žiar nad Hronom, zo SOŠ techniky a služieb Nitra, Súkromnej SOŠ podnikania Zvolen, SOŠ technickej Zvolen a z OA Rimavská Sobota.
Veľmi nás teší, že sme mohli privítať aj vzácnu návštevu z Bratislavy Ing. Gabrielu Horeckú, Mgr. Martu Marušincovú zo Slovenského centra cvičných firiem a Ing. Oľgu Budinskú, odbornú redaktorku Slovenského pedagogického nakladateľstva – Mladé letá v Bratislave. Sme veľmi radi, že pozvanie prijala aj Ing. Oľga Ďuricová, ktorá je s našou školou spätá dlhé roky nielen profesionálne, ale aj tak rodinne, ako to už býva pri učiteľskom povolaní a pre nás ako školu je aj neodmysliteľne výnimočnou osobou ako jedna zo zakladateliek cvičných firiem na Slovensku.
Na veľtrh zavítali aj zástupcovia médií – Mestská televízia ATV zo Žiaru nad Hronom a fotograf mesta Žiar nad Hronom, ktorý vie vystihnúť krásu v momentoch. Video z veľtrhu si verejnosť môže pozrieť na internetovom portáli Mestskej televízie ATV na  facebookovej stránke SOA Žiar nad Hronom. Album 136 fotografií z 23. VCF  si verejnosť môže pozrieť na  facebookovej stránke používateľa Žiar nad Hronom vo fotografiách.
Krátko po deviatej hodine privítali prítomných moderátori Dominika Malá a Lukáš Repiský, žiaci Súkromnej obchodnej akadémie v Žiari nad Hronom. Po príhovore riaditeľa Súkromnej obchodnej akadémie Ing. Alexandra Friča, ktorý 23. veľtrh otvoril,  nasledoval kultúrny program. Predstavili sa Michal Švaral so svojou tanečnou partnerkou Emou Medovičovou ukážkami latinsko-amerických i štandardných tancov z tanečnej školy TIFFANY Nová Baňa a nakoniec sa predviedli hip-hoperky z tanečnej školy Planéta pohybu v Žiari nad Hronom, ktorá pôsobí na scéne už 7 rokov.
Potom už naplno prepuklo obchodovanie. Stánky boli pripravené a zamestnanci cvičných firiem očakávali prvých návštevníkov. Každá cvičná firma sa snažila o čo najlepšiu prezentáciu svojej ponuky a uzatvorenie čo najväčšieho počtu lukratívnych obchodov, čo bolo hlavným cieľom tohto podujatia. Mladí ľudia, reprezentujúci svoje cvičné firmy sa nenechali zahanbiť a v priamom kontakte so zákazníkmi si vyskúšali svoje vedomosti a zručnosti, úroveň komunikácie, spoločenské vystupovanie.
Tohtoročný veľtrh si môže pripísať prívlastok medzinárodný. Jeho účastníkom bola aj cvičná firma Travel agency YEE, ktorá vznikla v rámci projektu Erasmus+ pod názvom „Mladí podnikatelia v Európe“ a popri žiakoch z OA Detva ju vytvorili žiaci z Talianska, Španielska a Chorvátska, ktorí boli v čase konania veľtrhu na projektovej mobilite v Detve. Veľtrh v rámci exkurzie navštívili aj žiaci zo Spojenej školy Modrý Kameň a žiaci SOA Žiar nad Hronom. Veľtrh navštívili aj zákonní zástupcovia žiakov a ich starí rodičia, ktorí ocenili nápady pri úprave stánkov. Počínanie zástupcov súťažiacich cvičných firiem pozorne sledovala nielen hodnotiaca porota, ktorá hodnotila úroveň jednotlivých stánkov a posudzovala kvalitu a odbornú úroveň katalógov, ale aj zástupcovia SCCF z Bratislavy. Na veľtrhu boli vyhlásené a ocenené aj štyri víťazné autorské tímy celoročnej súťaže Slovenského centra cvičných firiem a Ekonomickej univerzity v Bratislave s názvom "Naj podnikateľský zámer - 7. ročník". Ceny odovzdali Ing. Gabriela Horecká a Mgr. Marta Marušincová.
Okrem cien za 1., 2. a 3. miesto v každej kategórii sa súťažilo aj o špeciálne ceny – Cenu Slovenského centra cvičných firiem  v Bratislave a Cenu vydavateľstva Slovenského pedagogického nakladateľstva - Mladé letá v Bratislave. Súťaž o NAJ... slogan, NAJ... elektronickú prezentáciu a NAJ... logo bola vyhodnotená pred konaním veľtrhu, zúčastnené cvičné firmy posielali svoje súťažné návrhy elektronickou alebo klasickou poštou.  Výsledky jednotlivých súťaží a udelené špeciálne ceny sú uvedené v nasledujúcej výsledkovej listine.
Výsledková listina 23. veľtrhu cvičných firiem v Žiari nad Hronom
Súťažná kategória
Poradie
Cvičná firma
NAJ... logo
1. miesto
BIOFARM, s. r. o., Obchodná akadémia Rimavská Sobota
2. miesto
Dream Catering, s. r. o., SSOŠ podnikania Zvolen  
3. miesto
Travel agency YEE, s. r. o., SŠ – Obchodná akadémia  Detva
NAJ... slogan
1. miesto
Greencraft, s. r. o., Obchodná akadémia Sereď
2. miesto
Podpolianske gazdovstvo, s. r. o., Stredná odborná škola technická Zvolen
3. miesto
Ivory Caffe, s. r. o., Obchodná akadémia Sereď
NAJ ... elektronická prezentácia
1. miesto
Krajanka, s. r. o., SOŠ obchodu a služieb Zlaté Moravce
2. miesto
Caffe confetteria, s. r. o., SOŠ obchodu a služieb Žiar nad Hronom
3. miesto
Blissful Steps, Súkromná obchodná akadémia Žiar nad Hronom
NAJ ... katalóg
1. miesto
POP ON, s. r. o., Obchodná akadémia Banská Bystrica
2. miesto
Vagačov dvor, s. r. o., SŠ - Obchodná akadémia Detva
3. miesto
SMOOTHKING, s. r. o.,  Obchodná akadémia,  Watsonova 61, Košice
NAJ ... stánok
1. miesto
Cestuj, s. r. o., Spojená škola Modrý Kameň
2. miesto
Crazy Land, s. r. o., Stredná odborná škola techniky a služieb Nitra  
3. miesto
CHLOE, s. r. o., SOŠ služieb a lesníctva Banská Štiavnica
Cena SCCF
 
Propagátor, s. r. o., Spojená škola Modrý Kameň
 
Cena SPN - Mladé Letá
YUMLICIOUS, s. r. o., Obchodná akadémia Nitra
Aj keď ocenené boli len tri cvičné firmy z každej súťažnej kategórie, víťazmi sa stali všetci účastníci. Každá cvičná firma, svojím zanietením pre prácu, snahou o čo najpestrejšie, najoriginálnejšie či výtvarné riešenie svojich stánkov, obsahom a grafickou úpravou katalógov, či profesionálnym prístupom voči každému zákazníkovi, ktorý navštívil ich stánok.
Na záver vyslovujeme poďakovanie Mestu  Žiar nad Hronom, ktoré poskytlo zo svojich finančných prostriedkov na 23. veľtrh cvičných firiem a 11. kontraktačný deň v Žiari nad Hronom, sponzorský príspevok.
 Ing. Lýdia Franczelová
koordinátor pre prácu cvičných firiem