Škola
Aktuality
Zborovňa
Žiaci
Práce žiakov
Naša škola v médiách

Maturita
Absolventi

Výchovný poradca
Archív

Kabinet - MAT-API-ENV
Kabinet - Odb. predmety
Kabinet - CUJ
Kabinet - SJL
Kabinet - TEV

Ponuka kurzov

Rozvrh hodín
Zastupovanie
Elektronická žiacka knižka


 
 


Voľné pracovné miesta

naša škola na:


 Školský rok 2012/2013 Profil absolventa  Učebné plány História budovy Fotogaléria 
Školský rok 2018/2019
 
ŠKOLSKÝ PORIADOK
1. Školský rok 2018/2019
• Začína 01. septembra 2018
• Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2017
• Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne  4. septembra 2018
• Školské vyučovanie v prvom polroku sa končí 31. januára 2019
• Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2019 a končí sa 28. júna 2019.
2. Zasadnutie  pedagogickej rady:
Dátum
Program
27. august 2018
·    Analýza výchovy a vzdelávania,  program autoevalvácie školy na šk. rok 2018/2019
·    Organizačné zabezpečenie školského roka 2018/2019
·    Prerokovanie a schválenie Plánu hlavných úloh školy na šk. rok 2018/2019
·    Prerokovanie a schválenie Školského poriadku pre žiakov denného štúdia
·    Oboznámenie zamestnancov s Pracovným a organizačným poriadkom pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov Súkromnej obchodnej akadémie, SNP 16 v Žiari nad Hronom a internými predpismi.
20. november 2018
·    Klasifikácia za 1. štvrťrok šk. roka 2018/2019
28. január 2018
·    Klasifikácia za 1. polrok šk. roka 2018/2019
do 18. marca 2019
·    Schválenie kritérií na prijímacie skúšky do 1. roč. denného štúdia na šk. rok 2019/2020
15. apríl 2019
·    Klasifikácia za 3. štvrťrok šk. roka 2018/2019
13. máj 2019
·    Klasifikácia za 2. polrok šk. roka 2018/2019 IV. A triedy denného štúdia a  II. PMŠ
21. jún 2019
·    Klasifikácia za 2. polrok šk. roka 2018/2019
2. júl 2019
·    Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za šk. rok 2018/2019.
3. Prijímacie skúšky:
• Denné štúdium - 13. a 16. máj 2019 – 1. kolo
                 - 18. jún 2019 – 2. kolo na nenaplnený počet miest
• PMŠ                 -  31. máj 2019; uchádzači, ktorí neboli prijatí na štúdium na vysokej
                  škole, do 31. júla 2019
4. Maturitné skúšky:
• Opravný termín EČ  a PFIČ 2018/2019 4. – 6. september 2018
• PFIČ zo slovenského jazyka a literatúry 12. marec 2019
• EČ a PFIČ z ANJ, NEJ, FRJ 13. marec 2019
• EČ a PFIČ z matematiky 14.  marec 2019
• Písomná maturitná skúška z PČOZ 24.  apríl 2019
• Ústne maturitné skúšky – IV. A   27. - 28 máj 2019
5. Odborná prax:
• 10. september - 21. september 2018 4. ročník - 10 pracovných dní
• 20. máj - 31. máj 2019 - 3. ročník - 10 pracovných dní   
• 20. jún - 26. jún 2019 - 3. ročník - 5 pracovných dní
6. Kurzy OŽAZ:
• 10. september 2018, 7. máj 2019 - 1., 2. ročník - 1 deň
• 17. – 19. jún 2019 - 3. ročník - 3 dni
8. Odborné exkurzie a výlety :  
• Termíny spolu s organizačným a finančným zabezpečením, podľa aktuálnosti predložia na schválenie riad. školy TU a príslušní vyučujúci najneskôr 10 dní pred ich konaním. Vyúčtovanie spolu s dokladmi do 5 dní po ukončení exkurzie alebo výletu.
9. Opravné skúšky: 
• Termíny za školský rok 2018/2019 - 26. august – 30. august 2019
                                          
10. Komisionálne a rozdielové skúšky:
• Informovanie žiakov a ich zákonných zástupcov  písomnou  formou po schválení riad. školy zabezpečia TU.
Termíny - 26. august – 30. august 2019
11. Prázdniny:
• 31. 10. 2018 – 02. 11. 2018 - jesenné prázdniny
• 23. 12. 2018 – 07. 01. 2019 - vianočné prázdniny
• 01. 02. 2019 - polročné prázdniny
• 25. 02. 2019 – 01. 03. 2019         - jarné prázdniny
• 18. 04. 2019 – 23. 04. 2019            - veľkonočné prázdniny
• 01. 07. 2019 – 31. 08. 2019 - letné prázdniny
12. Dni pracovného pokoja:
• 01. 11. 2018
• 24. – 26. 2018
• 01. 01. 2019
• 19. 04. 2019, 22. 04. 2019
• 01. 05. 2019, 08. 05. 2019
• 05. 07. 2019
• 29. 08. 2019

·