Škola
Aktuality
Zborovňa
Žiaci
Práce žiakov
Naša škola v médiách

Maturita
Absolventi

Výchovný poradca
Archív

Kabinet - MAT-API-ENV
Kabinet - Odb. predmety
Kabinet - CUJ
Kabinet - SJL
Kabinet - TEV

Ponuka kurzov

Rozvrh hodín
Zastupovanie
Elektronická žiacka knižka


 
 


Voľné pracovné miesta

naša škola na:


 Školský rok 2012/2013 Profil absolventa  Učebné plány História budovy Fotogaléria 
Výchovný poradca
Konzultačné dni:
  • Utorok: 8.50 h – 10.00 h pre rodičov
Ostatné dni podľa individuálnej dohody s rodičmi a so žiakmi.


Vysoké školy na internete
Vzor vyplnenej prihlášky na vysokú školu: strana1  strana2  strana3
Ako na to...

Trvalé úlohy
1. Účasť na poradách výchovných poradcov poriadených psychologickou poradňou za účelom získavania odborných a metodických informácií.
2. Vedenie dokumentácie výchovného poradcu.
3. Uskutočňovať dlhodobejšie pozorovanie žiakov, spolupracovať s triednymi učiteľmi a so špeciálnym pedagógom.
4. Pri vzdelávaní integrovaných žiakov so ŠVVP dôsledne postupovať podľa individuálneho vzdelávacieho programu.
5. Štúdium dostupnej pedagogickej a psychologickej literatúry.
6. Účasť na gremiálnych radách
7. Priebežná práca so študentmi s problémovým správaním, narušených vzťahov medzi študentmi navzájom alebo medzi študentmi a pedagógmi.
8. Zameranie sa na problémy, ktoré sú v danom období obzvlášť aktuálne napr. problematika talentovaných žiakov, adaptácia žiakov 1. ročníka, problematika profesijnej orientácie, záškoláctvo atď.
9. Poradenská služba študentom, pedagogickým pracovníkom, zákonným zástupcom študenta vo veciach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie formou individuálnych alebo skupinových konzultácií.
10. Udržiavanie kontaktov s inštitúciami, organizáciami, ktoré môžu byť nápomocné pri riešení problémov, ktoré sú v pôsobnosti výchovného poradcu (študentský parlament, úrad práce, mestský úrad, základné školy, polícia, SDIC Kremnica, KPPP Banská Bystrica.
11. Poskytovať metodickú a informačnú pomoc žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ale aj ich zákonným zástupcom
12. Účasť na poradách venovaným integrácii, sledovanie integrovaných žiakov v spolupráci so špeciálnym pedagógom Mgr. M.Tatárom a informovať vyučujúcich na pedagogickej rade.
13. Ukončenie cyklického vzdelávania
14. Podieľať sa na príprave Stredoškoláka, Dňa otvorených dverí ako aj všetkých výchovných akcií na škole.
15. Zúčastňovať sa akcií venovaných problematike predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie
16. Aktualizovať nástenné noviny a www stánku výchovného poradcu.
17. Spolupracovať so psychológmi a metodikmi KPPP, zabezpečenie besied a rozhovorov podľa záujmu žiakov.
18. Metodická pomoc pri vypĺňaní prihlášok na vysoké školy a ich kontrola.