Často sa stretávame so stotožňovaním financií s pojmom peniaze. Na financie a ich úlohu sa musíme pozerať z dvoch stránok: 1, objektívnej

                                                                                                                                                                                       2, subjektívnej.

Z objektívnej stránky financie predstavujú sprostriedkovanie tovarovej výmeny medzi ekonomickými subjektmi, kdežto zo subjektívnej stránky financie predstavujú vysvetlenie, ktroré zložky financií sú dôležité z pohľadu finančných a hospodárskych vzťahov v spoločnosti (ide o finančné právo, vedu, politiku, kontrolu). Peniaze sa v národnom hospodárstve prejavujú takto: a) v podobe peňažnej zásoby b) peňažných operácií, pričom táto ekonomická kategória – peniaze – má bezprostredný vplyv na financie a ďaľšiu ekonomickú kategóriu mena.

Financie-peniaze-mena sú pojmy, ktoré nás momentálne v dnešnom svete veľmi zaujímajú.

financie v dnešnom uponáhľanom svete

Dá sa teda povedať, že všetko je o peniazoch. Poďme si však vysvetliť niektoré základné pojmy a zdokonaliť našu finančnú gramotnosť. Osobné financie, ktoré tvorí hlavne mzda, superhrubá mzda, hrubá mzda a čistá mzda.Hrubá mzda je mzda, ktorú vidíte na väčšine pracovných ponúk. je to cena práce, ktorú skutočne za Vás platí zamestnávateľ. Keď sa od superhrubej mzdy odpočítajú odvody a poistenie, ktoré platí zamestnávateľ, dostaneme sa k hrubej mzde. Ak odčítame od hrubej mzdy odvody a poistenie, ktoré platíte Vy a odčítame aj daň z príjmu, dostaneme sa k čistej mzde. Na odvody a poistenie odvedieme v podstate z našej hrubej mzdy takmer 50% štátu. A to, čo nám ostane vlastne predstavuje kapitál, z ktorého mnohí z nas žijú. Mnohí z nás majú viacero príjmov, aby si zabezpečili vyšší životný štandard. Často pritom myslíme aj na náš dôchodok. Vieme napríklad, že existujú tri dôchodkové piliere. Odvázame odvody do sociálnej poisťovne v určitých percentách mesačne (18%) a tak očakávame, že na staré kolená budeme ako tak zaopatrení štátom, pričom mnohí z nás pracujú aj v dôchodkovom veku.

Tak či onak, financie nás sprevádzajú celým našim životom. Bez nich sa nepohneme. Máme určité životné náklady, ktoré sa vplyvom inflácie neustále zvyšujú, čo kladie vyššie nároky na pracovnú vyťaženosť.

Mzda, financie

Menej ako tretina ľudí má realistickú predstavu o tom, koľko v skutočnosti vynaloží zamestnávateľ na odmenu zamestanca. Dôležité pre nás však je, koľko vidíme na svojej výplatnej páske, aby sme dokázali pokryť všetky náklady spojené s našou existenciou. Superhrubá mzda, čiže cena práce sa vypočítava z hrubej mzdy, ktorá je uvádzaná v inzerátoch. Niekedy naša mzda nestačí pokryť všetky naše mesačné náklady, čo by mohli potvrdiť najmä viacčlenné rodiny s nezaopatrenými deťmi. Je treba do budúcna podniknúť rozhodnodnutia v oblasti mzdovej politiky, aby sme si skomfortnili svoj život. Takže, financie isto hýbu svetom a je len na nás, aký názor na tému financie zaujmeme my.