Ak sa firma alebo spoločnosť, ktorá vykonáva nejakú pracovnú činnosť rozhodne ukončiť svoje podnikateľské pôsobenie zaiste ma na to pádny dôvod. Zánik samotnej firmy je následok nespokojnosti alebo nevyhnutnej nutnosti firmu zanechať, a to nie iným spôsobom ako jej samotné zrušenie a zaniknutie. Preto, nie iným, lebo iný spôsob v konkrétnej situácii nemusí pripadať do úvahy alebo nemusí byt vôbec umožnení. Zrušenie firmy je trvalý a neodvratný stav. Úspešne zrušenie firmy, sa koči dobrovoľným a trvalým zánikom danej firmy. Spoločnosť zaniká v deň výmazu spoločnosti z obchodného registra.

Zrušenie

Samotný zánik firmy dochádza až po istom nutnom procese zrušenia firmy. Firma http://ekonomika.idnes.cz/ve-svedsku-zkouseji-fungovat-bez-sefa-dxz-/eko-zahranicni.aspx%3Fc%3DA170217_085316_eko-zahranicni_nio musí vysporiadať všetky záležitosti, ktoré sú spojené so samotným chodom podnikateľské činnosti. Musí dbať na skutočnosť, že predtým, ako ukončí svoje pôsobenie v biznise musí vysporiadať všetky záväzky, ktoré by sa s ňou mohli spájať. Okrem spôsobu zániku firmy likvidáciou je možné firmu zrušiť aj za pomocí dobrovoľného zrušenia, čiže zrušenie sro bez likvidácie. Ide o spôsob zrušenia v situácii kedy firma nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by bolo potreba rozdeliť alebo spravodlivo vysporiadanie. Samozrejme z tohto vyplýva, že nemá žiadny majetok a, že tento spôsob zrušenia firmy je oveľa plynulejší ako zrušenie firmy za pomocí likvidácie.

Stop

Pri tomto spôsobe sa, ale vyžaduje právoplatne rozhodnutie súdu. Obchodný zákonik vraví, že súd rozhodne o zrušení firmy na žiadosť kompetentnej osoby, ktorá o to žiada. Rozlišujeme 3 právne formy zrušenie spoločnosti bez likvidácie. Medzi prvú formu patrí zlúčenie spoločnosti. Ide o spôsob, pri ktorom imanie spoločnosti, ktorá bude zrušená prechádza na inú už existujúcu spoločnosť. Ďalším spôsobom je splynutie spoločnosti. Imanie v tomto prípade prechádza na novozaloženú spoločnosť. A v neposlednom rade je tu rozdelenie spoločnosti. Pri tomto postupe likvidácie dochádza k zániku spoločnosti, pričom imanie, ako aj pri predošlých prípadoch prechádza na iné už existujúce spoločnosti len stým rozdielom, že tieto spoločnosti sa stavajú, aj právnymi nástupcami celej zaniknutej spoločnosti.