Čo dokáže elektrický prúd, si iste viete predstaviť a určite by bolo zbytočné to tu niekomu demonštrovať. Ak sa zameriame na hlavné vlastnosti elektriny, napríklad v silnoprúdových rozvodoch v obytných budovách, potom by sme mali vyzdvihnúť najmä typické vlastnosti, ktorými je nemožnosť zachytiť elektrickú energiu svojimi zmyslami až na jeden – hmat. Elektrinu skrátka nevidíme, nepočujeme ani necítime, a keď ju nahmatáme, väčšinou je toto stretnutie tragické. A to je práve onen problém, na ktorý nadväzujú ďalšie činnosti, napríklad povinnosť revízie elektrických zariadení.

elektrický rozvádzač

Revízia elektrických zariadení sa musí povinne vykonávať všade tam, kde vznikajú nejaké právne napadnuteľné väzby medzi ľuďmi. V zjednodušenom súhrne sú to predovšetkým podnikateľské prevádzky, obchody, výrobné prevádzky, sklady, zdravotnícke zariadenia, športoviská a ďalšie miesta, kde sa pohybuje väčší počet osôb, a tie sa tu vyskytujú v podobe zákazníkov či zamestnancov. Keby sa totiž niekomu z nich prihodil ťažký alebo dokonca smrteľný úraz, mohlo by to znamenať pre majiteľa objektu vážne problémy z hľadiska žaloby za ublíženie na zdraví. Všetky tieto subjekty sa preto musia postarať o to, aby pohyb zákazníkov či zamestnancov na pracovisku bol predovšetkým bezpečný.

práca elektrikára

Povinnosť revízie elektrických zariadení sa netýka domácností. A to preto, že si každý doma zodpovedá za stav elektroinštalácie sám, a nevznikajú tu žiadne pracovno-právne vzťahy. Revízia v domácnosti je iba odporúčaná, čo však neznamená, že by práve tu nevznikalo žiadne nebezpečenstvo, aj v domácnostiach sa revízny technik stretáva s niekedy až nebezpečnými momentmi, ktoré môžu zaviniť tak smrteľný úraz, ako aj zničujúci požiar. Revízia niekedy odhalí amatérske inštalácie zásuviek, tenké prierezy vodičov, chybné elektrické náradie a domáce spotrebiče, poškodené prívodné či predlžovacie šnúry a ďalšie nebezpečné javy.