Téma  akú ma seminárna práca je väčšinou všeobecné, zadávané pedagógom daného predmetu alebo modulu. Na jednej z prvých konferencií dostávate zoznam tém, z ktorého si jedno vyberiete na písanie. Potom sa musíte zamerať na konkrétnu oblasť, ktorou sa chcete v texte podrobnejšie zaoberať. Téma musíte zvoliť tak, aby bol splnený základný cieľ tohto zadanej úlohy,ktorým je prehĺbenie vedomostí daného predmetu. Vyučujúceho máte presvedčiť o tom, že dokážete nielen používať text, ale tiež ho analyzovať, interpretovať a rozvinúť podstatné myšlienky.

Čo nesmie chýbať

Seminárna práca a jej štruktúramusí byť predovšetkým jasná, zrozumiteľná a prehľadná. Formálne stránka zahŕňa prostriedky vertikálneho členenie, poznámkový aparát, vysvetlivky, citácie a odkazy na odbornú literatúru. Bibliografické citácie zadaných študentských úloh sú stanovené STN ISO 690 a elektronické zdroje STN ISO 690-2. Tieto úlohy vždy začínajú úvodom,v ktorom je stručne popísaná daná problematika, stanovená hypotéza a prípadne uvedený dôvod výberu témy, ďalej nasleduje samotný text a potom zhrnutie myšlienky, ku ktorým ste dospeli, prípadne je možné načrtnúť ďalší možný smer skúmanie.