Škola
Aktuality
Zborovňa
Žiaci
Práce žiakov
Naša škola v médiách

Maturita
Absolventi

Výchovný poradca
Archív

Kabinet - MAT-API-ENV
Kabinet - Odb. predmety
Kabinet - CUJ
Kabinet - SJL
Kabinet - TEV

Ponuka kurzov

Rozvrh hodín
Zastupovanie
Elektronická žiacka knižka


 
 


Voľné pracovné miesta

naša škola na:


 Školský rok 2012/2013 Profil absolventa  Učebné plány História budovy Fotogaléria 
Súkromná obchodná akadémia
SNP 16
965 01  Žiar nad Hronom
tel: 0421 45 6723 804
e-mail: skola@oazh.sk
Zriaďovateľ: Males s.r.o., SNP 16, 965 01 Žiar nad Hronom
Denné štúdium absolventov základnej školy: 6317 M - obchodná akadémia
Pomaturitné kvalifikačné štúdium 6317 M - obchodná akadémia
Pomaturitné špecializačné štúdium 6332 Q - daňové služby

číslo účtu: Školská jedáleň - IBAN:  SK27 5600 0000 0012 7421 1002

VIRTUÁLNA PREHLIADKA ŠKOLY
 

 

 
 
Oznámenie o vyhlásení 2. kola prijímacích skúšok
na voľné miesta pre žiakov do 1. ročníka štúdia

pre školský rok 2017/2018

 

 

 

MATURUJEME !!!

 

 

Prečo majú žiaci študovať na našej škole?

Lebo kritériom  kvality školy je :

- absolventi školy nachádzajú uplatnenie v odbornej praxi a nie na úrade práce

- dosiahnuté študijné výsledky v Externej časti maturitnej skúšky sú lepšie, ako priemer SR vo všetkých predmetoch maturitnej skúšky (priemer SR zahŕňa všetky gymnázia a stredné odborné školy)


Kritériá pre prvé kolo prijímacích skúšok žiakov ZŠ
do 1. ročníka denného štúdia
Súkromnej obchodnej akadémie, SNP 16, Žiar nad Hronom
študijný odbor 6317 6 M  obchodná akadémia školský rok 2017/2018 

 

Prijímacie skúšky
 

 

 
21. veľtrh cvičných firiem
 

Aktuality

Naša škola na Facebooku

 

 

 
jedálny lístok od 26. 06. 2017 do 30. 06. 2017
jedálny lístok od 19. 06. 2017 do 23. 06. 2017

21. veľtrh cvičných firiem a 9. kontraktačný deň v Žiari nad Hronom
Regionálne kolo olympiády „Mladý účtovník“

 

Vyhodnotenie školského kola olympiády
Mladý účtovník

Výsledky Expert Geniality show
 


Imatrikulácia
 


Stredoškolák – servis informácií pre žiakov ZŠ a ich rodičov
 

Európsky deň jazykov

SPRÁVA  O  VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016

OŽAZ
 

Deň vysokoškoláka na univerzite v Nitre

19. medzinárodný veľtrh cvičných firiem v Bratislave
 
 

           


Projekty

"Helping each other makes the world better"  - 2015/2016
Are We the Same or Different after Twenty Years of Independence? - 2013/2014


  


Smernica č. 2/2014 pre denné a pomaturitné štúdium o školnom a poplatkoch
spojených so štúdiom a administratívnymi úkonmi
na Súkromnej obchodnej akadémii, SNP 16, 965 01  Žiar nad Hronom

posledná úprava: 21. 06. 2017