Škola
Aktuality
Zborovňa
Žiaci
Práce žiakov
Naša škola v médiách

Maturita
Absolventi

Výchovný poradca
Archív

Kabinet - MAT-API-ENV
Kabinet - Odb. predmety
Kabinet - CUJ
Kabinet - SJL
Kabinet - TEV

Ponuka kurzov

Rozvrh hodín
Zastupovanie
Elektronická žiacka knižka


 
 


Voľné pracovné miesta

naša škola na:


 Školský rok 2017/2018 Profil absolventa  Učebné plány História budovy Fotogaléria 
Súkromná obchodná akadémia
SNP 16
965 01  Žiar nad Hronom
tel: 0421 45 6723 804
e-mail: skola@oazh.sk
Zriaďovateľ: Males s.r.o., SNP 16, 965 01 Žiar nad Hronom
Denné štúdium absolventov základnej školy: 6317 M - obchodná akadémia
Pomaturitné kvalifikačné štúdium 6317 M - obchodná akadémia
Pomaturitné špecializačné štúdium 6332 Q - daňové služby

číslo účtu: Školská jedáleň - IBAN:  SK27 5600 0000 0012 7421 1002

VIRTUÁLNA PREHLIADKA ŠKOLY

 


Top študent 2018

 

 
Súkromná obchodná akadémia, SNP 16, Žiar nad Hronom
otvára v Školskom roku 2018/2019 pomaturitné štúdium
v študijnom odbore
6317 M obchodná akadémia
bližšie informácie tu

 


Na trhu práce je nedostatok kvalifikovaných ekonómov!
Ak nemôžete denne navštevovať strednú školu a máte záujem získať vzdelanie a kvalifikáciu ekonomického zamerania, Súkromná obchodná akadémia v Žiari nad Hronom ponúka možnosť individuálneho vzdelávania v odbore 6317 M obchodná akadémia na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu maloletého žiaka alebo na základe písomnej žiadosti plnoletého žiaka v súlade s § 24  Zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Prijímacie skúšky sa uskutočnia 19. júna 2018.
Bližšie informácie  na tel. 045/672 38 04
alebo
email: skola@oazh.sk

 


OZNAM
na Súkromnej obchodnej akadémii v Žiari nad Hronom
sa bude konať 2. kolo prijímacích skúšok
na nenaplnený počet miest pre žiakov,
ktoré sa uskutoční dňa 19. júna 2018.

 

 


Prijímacie konanie žiakov ZŠ
do 1. ročníka denného štúdia
na Súkromnej obchodnej akadémie v Žiari nad Hronom
š
tudijný odbor 6317 M  obchodná akadémia
na školský rok 2018/2019
Kritéria -Výsledky
Výsledky - 14. 05. 2018
Výsledky - 17. 05. 2018

Konečné poradie po PS

Prijatým žiakov blahoželáme a tešíme sa na nových
prvákov v septembri 2018!

Súkromná obchodná akadémia, SNP 16, Žiar nad Hronom oznamuje, že pre uchádzača, ktorý vyhovel na prijímacích skúškach:
- dňa 14. 05. 2018, sa zápis vykoná dňa 14. 05. 2018 v čase
od 13.00 do 16.00 hod. a 15. 05. 2018 v čase od 8.00 do 15.00 hod.
- dňa 17. 05. 2018, sa zápis vykoná dňa 17. 05. 2018 v čase
od 13.00 do 16.00 hod. a 18. 05. 2018 v čase od 8.00 do 15.00 hod.

 

 

 

Prečo majú žiaci študovať na našej škole?


Naša škola na Facebooku

Aktuality
 

 
Jedálny lístok

21. 05. 2018 - 25. 05. 2018

28. 05. 2018 - 01. 06. 2018


Projekty

"Helping each other makes the world better"  - 2015/2016
Are We the Same or Different after Twenty Years of Independence? - 2013/2014


  


Smernica č. 2/2014 pre denné a pomaturitné štúdium o školnom a poplatkoch
spojených so štúdiom a administratívnymi úkonmi
na Súkromnej obchodnej akadémii, SNP 16, 965 01  Žiar nad Hronom

posledná úprava: 24. 05. 2018