Škola
Aktuality
Zborovňa
Žiaci
Naša škola v médiách

Maturita
Absolventi

Výchovný poradca
Archív

Kabinet - MAT-API-ENV
Kabinet - Odb. predmety
Kabinet - CUJ
Kabinet - SJL
Kabinet - TEV

Ponuka kurzov

Rozvrh hodín
Zastupovanie
Elektronická žiacka knižka


 
 


Voľné pracovné miesta

naša škola na:


 Školský rok 2018/2019 Profil absolventa  Učebné plány História budovy Fotogaléria 
65 rokov Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave
V tomto roku si Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave pripomína 65. výročie svojho založenia. V rámci osláv sa v dňoch 15. – 16. novembra 2018 konala vedecká konferencia na tému „DIGITALIZATION & SMART GREEN (R)EVOLUTION“. Jedným zo sprievodných podujatí bol aj workshop venovaný problematike vyučovania ekonomických predmetov na stredných školách so zameraním na používanie inovatívnych metód vyučovania, ktorý sa uskutočnil 16. novembra 2018 v spoločenskej miestnosti NHF EU v Bratislave.
 
Predvečer workshopu mal slávnostný charakter. V aule Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej ceste v Bratislave dekan NHF, pán univerzitný profesor i. R. Dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik odovzdal vybraným 9 stredoškolským učiteľom, vysokoškolským učiteľom a externým spolupracovníkom fakulty pamätné medaily NHF ako ocenenie za zvyšovanie kvality výučby ekonomických predmetov.
Jednou z ocenených bola aj bývalá vyučujúca odborných predmetov na SOA v Žiari nad Hronom Ing. Oľga Ďuricová, ktorej bola udelená zlatá pamätná medaila.

Po odovzdaní ocenení nasledoval koncert husľového virtuóza pána Petra Michalicu, ktorý so sprievodom klavíra prítomným zahral vybrané diela velikánov, ktorí mali niečo spoločné so Slovenskom – Bacha, Mozarta, Schuberta, Smetanu, ale aj slovenských hudobných skladateľov – Mikuláša Schneidra Trnavského a Ilju Zeljenku.

Po koncerte sa prítomní presunuli do priestorov historickej budovy Národnej rady na Župnom námestí v Bratislave, kde sa konala slávnostná večera. Hneď na úvod prítomných privítali rezké tóny ľudovej hudby vysokoškolského súboru Ekonóm, ktorý ľudovými melódiami spríjemnil celý večer.
 
16. novembra 2018 katedra pedagogiky NHF EU pripravila pre pozvaných 40 stredoškolských učiteľov zo všetkých regiónov Slovenska, ktorí boli svojimi školami vybraní už v marci 2018, workshop. V prvej časti workshopu boli prítomní oboznámení s históriou a súčasnosťou katedry pedagogiky a s obsahom a výstupmi projektu s názvom „Modely projektového vyučovania v odborných ekonomických predmetoch na stredných školách v SR (zapojilo sa 103 vyučujúcich), riešeného v rokoch 2016 – 2018. Pozornosť bola taktiež venovaná problematike výučby predmetu cvičná firma a smerovaniu výučby tohto predmetu v budúcom období.

Druhá časť workshopu bola venovaná problematike inovatívnych a kreatívnych zručností a možnosti ich použitia vo vyučovaní na základných a stredných školách. Túto tému prítomným prezentovali odborníci z praxe – zo Slovenskej energetickej inovačnej agentúry v Bratislave. Súčasťou workshopu boli praktické úlohy, do ich riešenia prednášajúci zapojili všetkých prítomných učiteľov stredných škôl, ako aj pedagógov NHF EU, ktorí boli na workshope prítomní.

Na záver druhého dňa dekan NHF EU pán Mikuláš Luptáčik odovzdal vybraným 40 učiteľom stredných škôl „Čestné uznanie za aktívnu podporu moderných metód a foriem ekonomického vzdelávania a osobný prínos k rozvoju a zvyšovaniu kvality výučby ekonomických predmetov na stredných školách v Slovenskej republike“. Toto ocenenie bolo udelené aj
Ing. Mariane Kováčikovej, vyučujúcej odborných predmetov a vedúcej predmetovej komisie odborných predmetov na SOA v Žiari nad Hronom a tiež Ing. Oľge Ďuricovej.

Obidvom vyučujúcim
blahoželáme k udelenému oceneniu a ďakujeme za šírenie dobrého mena školy.


Ing. Alexander Frič, riaditeľ školy
Súkromná obchodná akadémia
Žiar na Hronom