Kabinet

Aktivity

Konzultačné hodiny

Maturita

Súťaže

Ukážky prác žiakov

Kabinet

Mgr. Stanislava Tomaškovičová -  vedúca PK CUJ

Anglický jazyk


Na hodinách anglického jazyka sa využívajú učebnice a pracovné zošity Success a elektronické učebnice tejto knihy, ktoré obohacujú prácu na hodinách. Práca s IKT je prirodzenou súčasťou vo vyučovacom procese, využíva ju aj vyučujúca aj samotní žiaci.

V 4. ročníku sa pre prvý cudzí jazyk využíva kniha Yes, ktorá je zameraná na všetky maturitné témy. Taktiež je zamerané na gramatiku a slovnú zásobu, cvičenia na utvrdenie učiva. So žiakmi sa precvičujú a prehlbujú vedomosti zo všetkých oblastí- počúvanie, čítanie, gramatika, písanie slohovej práce (písomná časť maturitnej skúšky) a opis obrázkov, hlavná maturitná téma a riešenie modelovej situácie (ústna časť maturitnej skúšky).
Aktivity sú obohacované v oblastiach učenia sa slovnej zásoby, gramatiky, správnej výslovnosti, práca s písomným materiálom a audionahrávkami, komunikačné cvičenia cez modelové situácie, rolové úlohy, aktivity s použitím zmyslov, humoru, piesní, umenia, drámy, využitia internetu ako zdroj informácií pre učenie a vyučovanie, motivácia žiakov, rozvoj kreativity.

Na zvýšenie odbornej úrovne sú vytvorené predmety: Odborný jazykový seminár a Jazyková obchodná príprava, ktoré sú zamerané na cudzojazyčnú obchodnú terminológiu a korešpondenciu.


Žiaci majú možnosť:

• Zapojiť sa do olympiády v anglickom jazyku,
• Zapojiť sa do projektu v anglickom jazyku,
• Zúčastniť sa poznávacieho zájazdu do Londýna,
• Zúčastniť sa divadelného predstavenia v anglickom jazyku,
• Nadviazať kontakt s inými zahraničnými študentmi v rámci prehĺbenia svojich vedomostí a zručností v písomnej a hovorovej forme,
• Zúčastniť sa týždňa s anglickým lektorom na našej škole,
• Využívať zapožičanie anglickej beletrie ako ďalšia z foriem jazykového vzdelávania.

Pre viac informácií ohľadom maturitnej skúšky, olympiády, atď. si môžete pozrieť v sekcii PK CUJ alebo konzultovať osobne u vyučujúcej.

 

Nemecký jazyk

Na hodinách nemeckého jazyka sa využívajú učebnice Themen aktuell,  ktoré obsahujú interaktívne CD pre obohatenie práce na hodinách. Práca s IKT je prirodzenou súčasťou vo vyučovacom procese, využíva ju aj vyučujúca aj samotní žiaci.

Na vyučovacích hodinách sa realizujú aktivity zamerané na gramatiku a slovnú zásobu, cvičenia na utvrdenie učiva. So žiakmi sa precvičujú a prehlbujú vedomosti zo všetkých oblastí - počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, gramatika, písanie slohovej práce, opis obrázkov a riešenie modelovej situácie.

Žiaci majú možnosť:

·         zapojiť sa do olympiády v nemeckom jazyku,
·        
zapojiť sa do projektov v nemeckom jazyku,
·        
zúčastniť sa poznávacieho zájazdu do Viedne,
·        
nadviazať kontakt s inými zahraničnými študentmi v rámci prehĺbenia svojich vedomostí a zručností v písomnej a hovorovej forme,
·        
zúčastniť sa týždňa s nemeckým lektorom na našej škole. 

Pre viac informácií ohľadom maturitnej skúšky, olympiády, atď. si môžete pozrieť v sekcii PK CUJ alebo konzultovať osobne u vyučujúcej. 

Ing. Alexander Frič
Ruský jazyk

Na hodinách ruského jazyka sa využívajú učebnice Raduga po novomu a Pracovné zošity k učebniciam. Práca s IKT prebieha s využívaním tabletov a interaktívnej tabule.

Na vyučovacích hodinách sa realizujú aktivity zamerané na gramatiku a slovnú zásobu, cvičenia na utvrdenie učiva. So žiakmi sa precvičujú a prehlbujú vedomosti zo všetkých oblastí - počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, gramatika, písanie slohovej práce, opis obrázkov a riešenie modelovej situácie.

Linky na stránky so zameraním na ruský jazyk:

Slovníky, encyklopédie: